Privacybeleid

Waarover gaat het?

Privacy is een grondrecht van personen. Ook de privacy van de gegevens van onze aangeslotenen (spelers, trainers, ouders, bestuursleden,… ) vereist afdoende bescherming. 

Recent werd vanuit Europa een regelgeving uitgevaardigd die vanaf 25 mei 2018 automatisch in alle EU lidstaten en dus ook in België van toepassing zal zijn. Deze regelgeving wordt algemeen in haar Engelse benaming “GDPR” (Global Data Protection Regulation) aangeduid. 

De regelgeving is van toepassing van zodra persoonsgegevens op een gestructureerde manier verwerkt worden, in ons geval in een digitale database. 

Doeleinden

De club vraagt enkel de gegevens van personen die als voetbalclub nodig zijn om de goede werking te verzekeren. Alle gegevens die wij verzamelen voldoen aan de noodzakelijke vereisten aangezien ze enkel de uitvoering van het lidmaatschap betreffen die nodig zijn voor de organisatie van de aansluiting bij de KBVB of voor communicatieve doeleinden binnen de club. 

Wat aangesloten personen zoals spelers, trainers en scheidsrechters betreft gaat het dan om de naam (en die van de ouders in het geval van minderjarigen), geboortedatum en -plaats, rijksregisternummer, adres, telefoonnummer, emailadres van de aangesloten persoon (en ouders in het geval van minderjarigen) en een foto. Hetzelfde geldt voor de gegevens van bestuursleden en vrijwilligers. 

Naast de identiteits- en contactgegevens zoals hierboven vermeld houdt de club ook informatie bij in verband met sportieve prestaties, evaluaties, disciplinaire sancties, sportongevallen, etc.

Door aansluiting bij de club aanvaarden ouders (in het geval van minderjarigen) en spelers ouder dan 16 jaar impliciet (en expliciet bij de ondertekening van het kledijbestelformulier) het clubreglement en dit privacy beleid en geven zodoende in beide gevallen hun toestemming aan de club om bovenvermelde gegevens te gebruiken in het kader van een vlotte dagelijkse clubwerking.

Uw rechten

Iedereen kan om inzage van zijn persoonsgegevens verzoeken. Aan een dergelijk verzoek moet de club uiterlijk binnen één maand kosteloos gevolg geven. Uiteraard zullen we enkel de gegevens meedelen die op de verzoeker betrekking hebben.  Indien iemand aangeeft dat zijn gegevens foutief zijn, zal de club deze onverwijld aanpassen.  Personen kunnen ook steeds hun toestemming intrekken voor verwerking van de gegevens of vragen om hun gegevens (hetzij gedeeltelijk of in hun geheel) te verwijderen indien dit de goede werking van de club niet aantast.

Gebruik van beeldmateriaal

Voor foto’s die gebruikt worden voor nieuwsartikels en het weergeven van team-informatie op de website geeft elke aangesloten persoon (of ouder in het geval van minderjarigen) impliciet de toestemming om deze te gebruiken door aanvaarding van het clubreglement.  Wanneer bepaalde personen toevallig op een foto of video staan, genomen op een publieke plaats (bv. tijdens een publiekelijk toegankelijke voetbalwedstrijd) gaat men er in principe van uit dat een toestemming voor het verdere gebruik van die foto of video niet vereist is, omdat de weergave van de persoon bijkomstig is.

Uw veiligheid

Vanuit de club nemen wij alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij bezitten zo goed mogelijk, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, beschermd worden, het confidentiële karakter te vrijwaren en ze te behoeden tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, vernietiging en andere vormen van onwettelijke handelingen.

De club zal dan ook nooit persoonsgegevens, gedeeltelijk of in zijn geheel, zonder uw medeweten doorgeven aan derden, voor welke reden dan ook, al dan niet tegen enige vorm van vergoeding of compensatie. Deze informatie kan eventueel wel doorgegeven worden aan bestuurlijke instanties (overheid, gemeente,…) als wij hiertoe verplicht worden, per reglement of per wet. 

Duurtijd

 

Persoonsgegevens kunnen in principe maar zolang bewaard worden als noodzakelijk is voor de werking van de organisatie of wettelijk verplicht. Voor alles wat aansluitingen en transfers betreft, stelt de club een bewaartermijn van 5 seizoenen na het lopende seizoen voorop. Na deze termijn moeten de gegevens op een veilige manier gewist of vernietigd worden.